Zaštita od požara

Prilikom projektovanja i izgradnje objekta, koji se gradi prema zakonu koji uređuje oblast planiranja i izgradnje, moraju se obezbediti osnovni zahtevi zaštite od požara
Naše usluge u okviru zaštite od požara obuhvataju izradu Elaborata zaštite od požara,kao I izradu Glavnog projekta zaštite od požara.

Elaborat zaštite od požara

Elaborat zaštite od požara je neophodan dokument za dobijanje građevinske dozvole I sastavni je deo idejnog projekta I projekta za građevinsku dozvolu.
Ovim Elaboratom se sagledavaju sve potrebe objekta za zaštitom od požara I utvrđuju mere zaštite od požara koje treba primeniti u fazi izrade projektne dokumentacije.

Glavni projekat zaštite od požara

Glavni projekat zaštite od požara je sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata sa svim pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima.Ovo je jedan od osnovnih dokumenata za prevenciju zaštite od požara.
Riz doo pruža uslugu izrade glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa potrebnom licencom za izradu ovog projekta.
Zakonom o zaštiti od požara predviđena je obaveza Investitora da pribavi saglasnost MUP –a R. Srbije na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara za izgradnju objekta.
Prema čl. 31 Zakona o zaštiti od požara,glavni projekat zaštite od požara mora da sadrži:

  • tehnički izveštaj,
  • proračunske osnove,
  • grafičku dokumentaciju
  • predmet i predračun opreme i sredstva za zaštitu od požara.

Dokumenta za preuzimanje: