Procena rizika od katastrofa

U skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, RiZ d.o.o. je pravno lice ovlašćeno za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja.

Vršenjem procene prepoznaju se, definišu i analiziraju sva pitanja u vezi sa postojećim stanjem, opasnostima, efektima posledica, tretmanom rizika i odgovorima zajednice na pojavu prirodnih i drugih nesreća.

Kao ovlašćeno pravno lice, RiZ d.o.o. u svom sastavu ima zaposlena stručna lica, specijalizovana i licencirana od strane MUP-a za izradu Procene rizika od katastrofa i Planova zaštite i spasavanja.

Procena rizika od katastrofa

Procena rizika od katastrofa je najvažniji strateški dokument u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

Privredna društva i druga pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja, izrađuju Procenu rizika i za te organizacione celine.
Ostala privredna društva i druga pravna lica koja nisu decidno određena Zakonom izrađuju sopstvenu Procenu rizika od katastrofa na osnovu preporuke Štaba za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave. Ta preporuka zasnovana je na Proceni rizika od katastrofa jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalaze.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio, i pre navedenog roka.

Plan zaštite i spasavanja

Ovi planovi imaju za cilj zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja definiše mere i aktivnosti, kao i snage i sredstva za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, kao i način njihovog organizovanja i delovanja u vanrednim situacijama.

Plan zaštite i spasavanja su u obavezi da izrade i donesu svi subjekti propisani Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama